O PROJEKCIE

CUKRZYCA 2025 to projekt długofalowej strategii prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce, który powstał z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej i przedstawicieli wszystkich organizacji diabetologicznych współpracujących w ramach powołanej Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą:

Strategia powstaje także we współpracy z ekspertami, przedstawicielami środowisk naukowych i akademickich.Celem strategii Cukrzyca 2025 jest wskazanie priorytetowych kierunków zmian, zmierzających w długofalowej perspektywie do poprawy wskaźników związanych z odsetkiem osób z nowozdiagnozowaną cukrzycą, zmniejszeniem ilości powikłań i poprawa jakości życia osób z cukrzycą, a także zmniejszenia odsetka osób umierających z powodu cukrzycy w Polsce.

Niniejsze opracowanie przedstawia opis priorytetowych wyzwań oraz działań obejmujących przeciwdziałanie cukrzycy w Polsce w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Proponowane rozwiązania oparte są na międzynarodowych wytycznych i innych podobnych opracowaniach wdrożonych w innych krajach. Projekt uwzględnia również polskie uwarunkowania i proponuje rozwiązania dostosowane do uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Projekt zakłada poprawę populacyjnych wskaźników zachorowalności na cukrzycę poprzez wdrożenie priorytetowych działań na trzech poziomach: profilaktyka cukrzycy, poprawa wyników leczenia cukrzycy i prewencja powikłań, wsparcie osób z cukrzycą w społeczeństwie.

Cukrzyca2025 zbiega się z wdrożeniem nowej polityki zdrowotnej przez Państwo Polskie i wprowadzeniem Ustawy o Zdrowiu Publicznym oraz nowego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2015-2020. Wydaje się wiec, że to dobry moment na przyjęcie i wdrożenie wytycznych opracowanych przez środowiska diabetologiczne.

Założeniem strategii jest poprawa jakości opieki nad chorymi na cukrzycę, zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, poprawa świadomości i poziomu wiedzy o tej chorobie, co w konsekwencji powinno przełożyć się na wymierne oszczędności ekonomiczne.

CUKRZYCA 2025

ZAKŁADA POPRAWĘ POPULACYJNYCH WSKAŹNIKÓW ZACHOROWALNOŚCI NA CUKRZYCĘ POPRZEZ WDROŻENIE PRIORYTETOWYCH DZIAŁAŃ NA TRZECH POZIOMACH :

I. PROFILAKTYKA CUKRZYCY

II. POPRAWA WYNIKÓW LECZENIA I PREWENCJA POWIKŁAŃ

III. WSPARCIE OSÓB Z CUKRZYCĄ W SPOŁECZEŃSTWIE

MISJA PROJEKTU

CELE PROJEKTU

CELEM PROJEKTU CUKRZYCA 2025 JEST :

  • WSKAZANIE PRIORYTETOWYCH KIERUNKÓW ZMIAN, ZMIERZAJĄCYCH W DŁUGOFALOWEJ PERSPEKTYWIE DO POPRAWY WSKAŹNIKÓW ZWIĄZANYCH Z ODSETKIEM OSÓB Z NOWO ZDIAGNOZOWANĄ CUKRZYCĄ;
  • ZMNIEJSZENIEM ILOŚCI POWIKŁAŃ I POPRAWĄ JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB Z CUKRZYCĄ;
  • A TAKŻE ZMNIEJSZA ODSETKA OSÓB UMIERAJĄCYCH Z POWODU CUKRZYCY W POLSCE.

CUKRZYCA 2025- SZCZEGÓŁOWE ZADANIA

I. ETAP 1

Opracowanie rekomendacji i określenie najważniejszych strategicznych priorytetów w obszarze prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce

Wskazanie propozycji długofalowych rozwiązań systemowych na poziomie ogólnopaństwowym oraz samorządowym

Określenie wskaźników efektywności prowadzonych działań

II. ETAP 2

Współpraca z jednostkami państwowymi i samorządowymi i wdrażanie rozwiązań strategicznych w zakresie przeciwdziałania cukrzycy na poziomie ogólnopolskim i regionalnym w latach 2016 – 2025

Monitoring efektowności prowadzonych działań na poziomie krajowym i regionalnym